نکات مدیریتی در سالن های پرورش

نکات مدیریتی در سالن های پرورش

انتخاب بستر:
درواقع بستر عایقی برای کف سالن است که به همین منظور باید بستری گرم، نرم و جاذب رطوبت سالن ایجاد نماییم و در صورت انتخاب پوشال، خاک اره، زئولیت و هلث کیپ ضخامت بستر…

نکات ورود جوجه به سالن

نکات ورود جوجه به سالن

ورود جوجه یک روزه به سالن:
بعداز انتخاب جوجه های سالم، نحوه انتقال آن ها به سالن پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبل از ورود جوجه ها به سالن باید محیط مرغداری، سالن ها و تمامی تجهیزات تمیز و ضدعفونی شده باشند…

مدیریت دما در سالن

مدیریت دما در سالن

سیستم تنظیم حرارت بدن جوجه های گوشتی نابالغ تکامل یافته نیست و جوجه ها قادر به تنظیم حرارت بدن خود در مواجهه با هوای بیرون از دستگاه جوجه کشی نیستند، بنابراین تنظیم حرارت مناسب جایگاه طیور گوشتی در طی هفته اول ددوره پرورش از اهمیت خاصی…

اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

مدیریت بهداشتی ایجاب میکند که ساختان ها، محیط اطراف و تجهیزات به طور کامل و مستمر تمیز نگهداری شوند. ییک ساختمان تمیز آلودگی به انگل ها، گرد و غبار و آلودگی میکروبی را محدود نموده و…

راهنمای واکسیناسیون آشامیدنی

راهنمای واکسیناسیون آشامیدنی

سیستم مدار بسته و یا سیستم نیپل:
۱-گله باید طی یک یا دو ساعت تمام واکسن را دریافت کند.
۲-از نگهداری واکسن در دمای شوید.
۳-برای کاهش استرس، بهتر است واکسیناسیون در صبح زود…

سیستم نوردهی

سیستم نوردهی

برای تحریک رشد و افزایش درصد ماندگاری، ساعات و شدت روشنایی در هفته اول ار اهمیت ویژه ای برخوردار است به طور معمول سیستم نوردهی به کار رفته توسط پرورش دهنگان مرغ گوشتی در هفته اول، نوردهی مداوم بوده و دلیل آن تمایل به …