سیستم های آبخوری

سیستم های آبخوری

پرنده ها باید به آب تمیز، تازه و باکیفیت خوب دسترسی داشته باشند. در زمانیکه مصرف آب معمولا پایین است به عنوان مثال در خاموشی سالن، پرنده غیرفعال است، بنابراین کنترل جریان آب در داخل لوله ها به کاهش جمع شدن آب روی زمین و به دنبال آن مشکلات بستر کمک می کند.
برای جوجه های درحال رشد نباید محدودیت آب وجود داشته باشد. مقدار ناکافی آب(در مقدار و یا تعداد آبخوری ها) موجب افت در رشد پرنده می شود. برای تضمین اینکه گله مقدار کافی آب دریافت می کند، نسبت مصرف آب به خوراک در هر روز باید بررسی شود. وجود تغییراتی در مصرف آب می تواند مقدمه ای در بروز مشکلات سلامتی و عملکرد پرنده باشد.
مقدار آب مصرفی با مقدار مصرف خوراک متفاوت است. در ۲۱ درجه سانتیگراد پرنده به مقدار کافی آب مصرف می کند.