مدیریت دما در سالن

مدیریت دما در سالن

سیستم تنظیم حرارت بدن جوجه های گوشتی نابالغ تکامل یافته نیست و جوجه ها قادر به تنظیم حرارت بدن خود در مواجهه با هوای بیرون از دستگاه جوجه کشی نیستند، بنابراین تنظیم حرارت مناسب جایگاه طیور گوشتی در طی هفته اول ددوره پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است.
در روز اول حرارت مناسب دستگاه های گرم کننده سالن در 5 سانتیمتری بستر باید ۳۰-۳۲ درجه سانتیگراد و در اواخر هفته اول ۲۸-۲۹ درجه سانتیگراد باشد. برای اینکه جوجه ها از منبع حرارتی(مادر مصنوعی) دور نشوند اطراف دستگاه های گرم کننده، حصار بندی می گردد.
رفتار جوجه ها بهترین نشانه برای مناسب بودن درجه حرارت سالن می باشد، بطوریکه از طریق نحوه پراکندگی آنها در محدوده جوجه ریزی می توان به میزان درجه حرارت محل پرورش جوجه ها پی برد که بدین صورت می باشد:

دمای مناسب :
جوجه های شاداب با پراکندگی یکنواخت در محدوده جوجه ریزی دیده می شوند.

دمای خیلی بالا :

جوجه ها از دستگاه گرم کننده فاصله میگیرند و در این حالت، ساکت درحال نفس نفس زدن و سروبال افتاده هستند.

دمای خیلی پایین :

جوجه ها در زیر دستگاه گرم کننده جمع می شوند و سروصدای زیادی دارند.

کوران هوا :

در این وضعیت جوجه ها در منطقه ای خاص از محدوده جوجه ریزی ازدحام می نمایند.

نکته: سالن دار باید به سطح دان موجود در دانخوری ها توجه داشته باشد چون با پر کردن کامل ممکن است حدود ۱۰ درصد ریخت و پاش داشته باشیم ولی زمانی که دانخوری نصف باشد، ریخت و پاش به ۱ درصد کاهش می یابد.