موارد قابل توجه برای کارگران

موارد قابل توجه برای کارگران

به آهستگی وارد سالن شوید و بایستید تا پرنده ها به حضور شما عادت کنند و آرام شوند. در این زمان از حواس خود برای درک شرایط سالن کمک بگیرید.
حس شنوایی : به صدای پرنده، نفس کشیدن آنها و صداهایی که در زمان تنفس به گوش می رسد دقت کنید.
به صداهایی مکانیکی فن و اوگرهای خوراک توجه کنید.
حس بویایی: به بوهایی که از محیط به مشام می رسد مانند آمونیاک توجه کنید. آیا هوا پاک است؟
حس دیداری: رفتار پرنده را ازنظر توزیع آنها در سالن، تعداد پرنده هایی که مشغول غذا خوردن با آب خوردن و یا استراحت هستند را به دقت زیرنظر داشته باشید. شرایط محیط مانند میزان گرد و غبار در هوا و کیفیت بستر را بررسی نمایید.
وضعیت سلامت پرنده را ازنظر وضعیت ایستادن، هوشیاری، چشم ها و نحوه راه رفتن را به دقت بررسی کنید.
حس چشایی: آب و خوراک باید کیفیت خوبی داشته باشند.
حس لامسه:
پر بودن چینه دان پرنده و وضعیت معمول(وضعیت سینه و پردآوری) را بررسی نمایید. به حرکت هوا روی پوست خود توجه کنید. آیا هوا با سرعت حرکت میکند؟ آیا دمای سالن را به خوبی احساس میکنید؟