نکات قابل توجه در هنگام مصرف دان پلت

نکات قابل توجه در هنگام مصرف دان پلت

باتوجه به افزایش مصرف خوراک دان پلت شده در واحد زمان توسط جوجه های گوشتی درنهایت موجب افزایش متابولیسم پرنده می گردد، ممکن است مشکلاتی نیز وجود داشته باشد که با مدیریت صحیح می توان تا حدود زیادی از این مشکلات کاست.
اکثر مطالعات محققین بیانگر افزایش درصد تلفات در جیره های پلت نسبت به جیره های آردی مشابه می باشد که علت عمده این امر به رشد سریعتر و ضریب تبدیل پایین جوجه های تغذیه شده با دان پلت بر می گردد، از جمله این مشکلات می توان به آسیت، مشکلات پا و کانی بالیسم(خودخوری) اشاره نمود که در بسیاری از مطالعات انجام شده در دنیا به موارد فوق اشاره شده است.
تمامی این مشکلات به نحوی از رشد سریع ناشی می شود. چنانچه بتوان به گنه ای این سرعت رشد را کنترل نمود بسیاری از این مشکلات قابل حل است. موثرترین راه کنترل سرعت رشد، اعمال محدودیت غذایی است که ساده ترین آن استفاده از محدودیت غذایی غذایی کمی و اعمال برنامه های نوردهی است.درواقع همانگونه که قبلا نیز ذکر شد استفاده از دان پلت باید در شرایط مناسب صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. به بیان دیگر مدیریت خاصی در زمان استفاده از دان پلت بایستی در سالن اعمال شود تا اثرات سوء ناشی از رشد سریع به حداقل برسد.