هدف از تولید پلت

هدف از تولید پلت

سالهاست که مطالعات و تحقیقات در زمینه استفاده از دان پلت شده در تغذیه جوجه های گوشتی در دنیا انجام شده و محققین نشان دادند، جوجه هایی که از دان پلت استفاده می کنند، نسبت به جوجه های تغذیه شده با دان آردی عملکرد بهتری دارند.
پس از وارد شدن خوراک آردی به کاندیشنر، بخار با فشار مخصوص بر آن وارد شده و با اعمال نیروی مکانیکی، مواد ازبین منافذ دای عبور کرده و شکل می گیرند. اساسا هدف از تولید پلت، تبدیل ذرات ریز و نرم به ذرات بزرگتر و مناسب برای تغذیه پرنده می باشد که توسط عمال حرارت، رطوبت و فشار صورت می گیرد. این ذرات بزرگتر برای پرنده قابل دسترس تر بوده و با مصرف آن نسبت به مواد خوراکی غیر پلت، عملکرد بتری نشان داده اند.
تقریبا تمامی تولیدکنندگان خوراک بر این امر واقفند که حیوانات افزایش وزن بهتری با مصرف خوراک های پلت نشان می دهند.