چرا پلت کردن موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی می گردد؟

چرا پلت کردن موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی می گردد؟

۱-افزایش مصرف خوراک:
در جوجه های گوشتی مصرف دان کرامبل یا پلت شده نسبت به دان آردی بسیار راحت تر است. آنها از انرژی کمتری برای مصرف خوراک استفاده نموده و انرژی بیشتری برای رشد قابل دسترس پرنده می باشد.تحقیقات نشان داده است که درصورت وجود دان آردی و پلت، جوجه های گوشتی دان پلت شده را ترجیح می دهند زیرا نسبت به دان آردی زمان مصرف کمتری را صرف غذا خوردن می کنند.
2-تخریب میکروارگانیسم های بیماری زا و کاهش عوامل ضد تغذیه ای:
پلت کردن تاثیر معنی داری در ازبین رفتن عوامل بیماری زا دارد که این اثر می تواند از طریق تخریب مکانیکی عوامل بیماری زا صورت گرفته و درنخایت باعث ازبین بردن بخش عمده ای از آلودگی مواد غذایی باشد. درطول فرایند تولید پلت، دما به بالاتر از ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته که در این دامنه حرارتی بسیاری از میکرواورگانیسم های بیماری زا ازبین می روند.
همچنین بسیاری از عوامل ضد تغذیه ای مانند تانون، ممانعت کننده های پروتئاز، ساپونین و غیره درطی فرایند بخاردهی تبخیر شده و اثر ضد تغذیه ای خود را ازدست می دهد.
۳-بهبود کیفیت مواد مغذی:
بهبود کیفیت مواد مغذی ناشی از پلت شدن مواد خوراکی تحت فشار و دمای بالا عموما به علت تاثیر بر کربوهیدرات های جیره می باشد که این فرآیندها موجب ژلاتینه شدن نشاسته و افزایش قابلیت هضم آنها می گردد.
۴-افزایش انرژی قابل متابولیسم:
درطی فرآوری خوراک و شکستن ساختار اولیه اجزای خوراکی، افزایش ژلاتینه شدن نشاسته و ازبین رفتن فاکتورهای ضدتغذیه ای، میزان انرژی قابل متابولیسم خوراک افزایش خواهد یافت.
۵-افزایش خوش خوراکی:
دان پلت به لحاظ بزرگی اندازه ذرات موجب افزایش تمایل پرنده به مصرف خوراک می شود که باتوجه به ضعیف بودن حس چشایی پرنده، علت افزایش مصرف خوراک را می توان به تغییر بافت دان نسبت داد.
۶-کاهش ضایعات دان:
بطور کلی می توان گفت در دان آردی ضایعات دان بطور معنی داری بالاست اما درمورد دان پلت حتی اگر مقداری از آن به خارج از دان خوری بیوفتد عموما بلافاصله توسط پرنده مورد مصرف قرار می گیرد.
۷-کاهش تغذیه انتخابی:
جوجه های گوشتی هنگام استفاده از دان آردی تمایل بیشتری به خوردن اجزای درشت خوراک دارند. اما درهنگام استفاده از دان پلت در هر بار نوک زدن توسط جوجه، مخلوط کاملی از مواد مغذی که شامل پروتئین، انرژی، ویتامین ها و مواد معدنی می باشد مصرف می گردد
۸-کاهش گرد و غبار خوراک:
به دلیل چسبندگی بین ذرات خوراک، گرد و غبار حاصل از حمل و نقل و توزیع دان در سلن کاهش خواهد یافت
۹-افزایش یکنواختی گله:
در تغذیه با دان پلت و کاهش حق انتخاب جوجه، تقریبا تمام پرندگان از ترکیب غذایی یکسانی استفاده می نمایند. بنابراین رشد و ضریب تبدیل غذایی و یکنواختی در پرندگان تقریبا نزدیک به هم خواهد بود
۱۰-افزایش دانسیته یا چگالی دان و کاهش هزینه حمل و نقل:
چون درطی آسیاب اجزای خوراک، مواد به ذرات بسیار ریزی تبدیل می شوند، پس از پلت شدن، چگالی مواد افزایش یافته و نیاز به فضای موردنیاز برای نگهداری و جابجایی کاهش می یابد.
۱۱-کاهش خطاب کارگری در هنگام ساخت دان
۱۲-کاهش دوره پرورش
۱۳-کاهش معنادار مصرف آنتی بیوتیک و دارو درطی دوره پرورش