مدیریت دما در سالن

مدیریت دما در سالن

سیستم تنظیم حرارت بدن جوجه های گوشتی نابالغ تکامل یافته نیست و جوجه ها قادر به تنظیم حرارت بدن خود در مواجهه با هوای بیرون از دستگاه جوجه کشی نیستند، بنابراین تنظیم حرارت مناسب جایگاه طیور گوشتی در طی هفته اول ددوره پرورش از اهمیت خاصی…

نکات ورود جوجه به سالن

نکات ورود جوجه به سالن

ورود جوجه یک روزه به سالن:
بعداز انتخاب جوجه های سالم، نحوه انتقال آن ها به سالن پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبل از ورود جوجه ها به سالن باید محیط مرغداری، سالن ها و تمامی تجهیزات تمیز و ضدعفونی شده باشند…

نکات مدیریتی در سالن های پرورش

نکات مدیریتی در سالن های پرورش

انتخاب بستر:
درواقع بستر عایقی برای کف سالن است که به همین منظور باید بستری گرم، نرم و جاذب رطوبت سالن ایجاد نماییم و در صورت انتخاب پوشال، خاک اره، زئولیت و هلث کیپ ضخامت بستر…

نکات قابل توجه در هنگام مصرف دان پلت

نکات قابل توجه در هنگام مصرف دان پلت

باتوجه به افزایش مصرف خوراک دان پلت شده در واحد زمان توسط جوجه های گوشتی درنهایت موجب افزایش متابولیسم پرنده می گردد، ممکن است مشکلاتی نیز وجود داشته باشد که با مدیریت صحیح می توان …

هدف از تولید پلت

هدف از تولید پلت

سالهاست که مطالعات و تحقیقات در زمینه استفاده از دان پلت شده در تغذیه جوجه های گوشتی در دنیا انجام شده و محققین نشان دادند، جوجه هایی که از دان پلت استفاده می کنند، نسبت به جوجه های تغذیه شده با دان آردی عملکرد بهتری دارند.