مدیریت دما در سالن

سیستم تنظیم حرارت بدن جوجه های گوشتی نابالغ تکامل یافته نیست و جوجه ها قادر به تنظیم حرارت بدن خود در مواجهه با هوای بیرون از دستگاه جوجه کشی نیستند، بنابراین تنظیم حرارت مناسب جایگاه طیور گوشتی در طی هفته اول ددوره پرورش از اهمیت خاصی…

نکات ورود جوجه به سالن

ورود جوجه یک روزه به سالن:
بعداز انتخاب جوجه های سالم، نحوه انتقال آن ها به سالن پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبل از ورود جوجه ها به سالن باید محیط مرغداری، سالن ها و تمامی تجهیزات تمیز و ضدعفونی شده باشند…

هدف از تولید پلت

سالهاست که مطالعات و تحقیقات در زمینه استفاده از دان پلت شده در تغذیه جوجه های گوشتی در دنیا انجام شده و محققین نشان دادند، جوجه هایی که از دان پلت استفاده می کنند، نسبت به جوجه های تغذیه شده با دان آردی عملکرد بهتری دارند.