خدمات آموزش

ادامه مطلب
موارد قابل توجه برای کارگران

موارد قابل توجه برای کارگران

به آهستگی وارد سالن شوید و بایستید تا پرنده ها به حضور شما عادت کنند و آرام شوند. در این زمان از حواس خود برای درک شرایط سالن کمک بگیرید.حس شنوایی : به صدای پرنده، نفس کشیدن آنها و صداهایی که در زمان …

ادامه مطلب
سیستم های آبخوری

سیستم های آبخوری

پرنده ها باید به آب تمیز، تازه و باکیفیت خوب دسترسی داشته باشند. در زمانیکه مصرف آب معمولا پایین است به عنوان مثال در خاموشی سالن، پرنده غیرفعال است، بنابراین کنترل جریان آب در داخل لوله ها به کاهش جمع شدن آب روی زمین و …

ادامه مطلب
سیستم نوردهی

سیستم نوردهی

برای تحریک رشد و افزایش درصد ماندگاری، ساعات و شدت روشنایی در هفته اول ار اهمیت ویژه ای برخوردار است به طور معمول سیستم نوردهی به کار رفته توسط پرورش دهنگان مرغ گوشتی در هفته اول، نوردهی مداوم بوده و دلیل آن تمایل به …

ادامه مطلب
اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

مدیریت بهداشتی ایجاب میکند که ساختان ها، محیط اطراف و تجهیزات به طور کامل و مستمر تمیز نگهداری شوند. ییک ساختمان تمیز آلودگی به انگل ها، گرد و غبار و آلودگی میکروبی را محدود نموده و…

ادامه مطلب
مدیریت دما در سالن

مدیریت دما در سالن

سیستم تنظیم حرارت بدن جوجه های گوشتی نابالغ تکامل یافته نیست و جوجه ها قادر به تنظیم حرارت بدن خود در مواجهه با هوای بیرون از دستگاه جوجه کشی نیستند، بنابراین تنظیم حرارت مناسب جایگاه طیور گوشتی در طی هفته اول ددوره پرورش از اهمیت خاصی…

ادامه مطلب
نکات ورود جوجه به سالن

نکات ورود جوجه به سالن

ورود جوجه یک روزه به سالن:
بعداز انتخاب جوجه های سالم، نحوه انتقال آن ها به سالن پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قبل از ورود جوجه ها به سالن باید محیط مرغداری، سالن ها و تمامی تجهیزات تمیز و ضدعفونی شده باشند…