کارخانه عابد گلستان

جیره های خوراک تولیدی در کارخانه عابد گلستان توسط یک تیم مجرب و حرفه ای فرموله می شوند. مواد اولیه ابتدا بصورت ظاهری و سپس با آنالیزهای شیمیایی مورد آزمایش قرار می گیرند و پس از تایید آزمایشگاه وارد انبار و پس از آن وارد خط تولید می شوند.
باتوجه به اهمیت هفته اول پرورش جوجه یکروزه معمولا بین 4 تا 5 برابر وزن اولیه خود افزایش وزن پیدا می کند که یکی از سریعترین رشدهایی است که بین موجودات زنده گزارش شده است.