موارد قابل توجه برای کارگران

موارد قابل توجه برای کارگران

به آهستگی وارد سالن شوید و بایستید تا پرنده ها به حضور شما عادت کنند و آرام شوند. در این زمان از حواس خود برای درک شرایط سالن کمک بگیرید.حس شنوایی : به صدای پرنده، نفس کشیدن آنها و صداهایی که در زمان …

سیستم های آبخوری

سیستم های آبخوری

پرنده ها باید به آب تمیز، تازه و باکیفیت خوب دسترسی داشته باشند. در زمانیکه مصرف آب معمولا پایین است به عنوان مثال در خاموشی سالن، پرنده غیرفعال است، بنابراین کنترل جریان آب در داخل لوله ها به کاهش جمع شدن آب روی زمین و …

سیستم نوردهی

سیستم نوردهی

برای تحریک رشد و افزایش درصد ماندگاری، ساعات و شدت روشنایی در هفته اول ار اهمیت ویژه ای برخوردار است به طور معمول سیستم نوردهی به کار رفته توسط پرورش دهنگان مرغ گوشتی در هفته اول، نوردهی مداوم بوده و دلیل آن تمایل به …

راهنمای واکسیناسیون آشامیدنی

راهنمای واکسیناسیون آشامیدنی

سیستم مدار بسته و یا سیستم نیپل:
۱-گله باید طی یک یا دو ساعت تمام واکسن را دریافت کند.
۲-از نگهداری واکسن در دمای شوید.
۳-برای کاهش استرس، بهتر است واکسیناسیون در صبح زود…

اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

مدیریت بهداشتی ایجاب میکند که ساختان ها، محیط اطراف و تجهیزات به طور کامل و مستمر تمیز نگهداری شوند. ییک ساختمان تمیز آلودگی به انگل ها، گرد و غبار و آلودگی میکروبی را محدود نموده و…