اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

اهمیت بهداشت و واکسیناسیون

مدیریت بهداشتی ایجاب میکند که ساختان ها، محیط اطراف و تجهیزات به طور کامل و مستمر تمیز نگهداری شوند. ییک ساختمان تمیز آلودگی به انگل ها، گرد و غبار و آلودگی میکروبی را محدود نموده و در عین حال رشد کرم ها و تجمع مگس ها را کاهش میدهد. حذف خوراک های باقی مانده از دانخوری ها یک کار اساسی و مهم برای سلامت گله است. ترفند مدیریتی دیگر این است که ساختمان ها به گونه ای ساخته شوند که قابلیت شستوشو و ضدعفونی را به طور کامل داشته باشند تا احتمال خطر ابتلا به بیماری را در گله های وارد شده به حداقل برسانیم.

واکسیناسیون

از آنجا که گله های مادر گوشتی برعلیه بیماری های مهم واکسینه شده اند و میزان آنتی بادی مادری در جوجه های گوشتی تولیدی درحدی است که فقط می تواند در اوایل دوران پرورش، طیور را در مقابل بیماری ها محافظت کند، لذا جهت محافظت جوجه ها در طول دوره پرورش لازم است که جوجه ها برعلیه بیماری های خاصی واکسینه شوند.
واکسیناسیون می تواند در جوجه کشی و یا در فارم انجام گیرد. زمان واکسیناسیون باید بر اساس سطح آنتی بادی مادری، وضعیت بیماری منطقهو بیماری هایی که اخیرا در مرغداری وجود داشته است مشخص شود. موفقیت واکسیناسیون به تجویز مناسب واکسن وابسته است.
نکات مهم در مورد تجویز واکسن به طریق اسپری و یا آشامیدنی در ادامه آمده است. توصیه های مخصوص به کارگیری واکسن باید از کارخانه سازنده واکسن اخذ گردد، گرچه این توصیه ها ممکن است با راهنمایی های معمول واکسیناسیون متفاوت باشد.